Ons aanbod

Gezins- / systeemtherapie Complexe Scheidingen

Gezins- / systeemtherapie Complexe Scheidingen

CECLimburg biedt gezins-/systeem therapie aan ouders en kinderen bij complexe opvoedvraagstukken, verstoorde communicatie en verstoorde ouder-kind relaties in relatie tot scheiding en/of relationeel geweld. Chronische conflicten tussen ouders die samen zijn of gescheiden zijn kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en ouders. Deze kunnen bij zowel ouders als kinderen de levenskwaliteit aantasten. Goed zorgdragen voor een veilige opvoedsituatie, waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, kan hierdoor belemmerd worden. Het gevolg is vaak dat er hevig ontregelde emotionele processen kunnen ontstaan die de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen onder druk zetten.

De hulp van CECLimburg richt zich niet alleen op het kind en de ouders, maar op het hele gezinssysteem rondom en met het kind. Dit zijn naast ouders vaak ook stiefouders, familieleden en andere belangrijke mensen uit het netwerk. CECLimburg ondersteunt ouders bij de ouderschapsreorganisatie en/of parallel ouderschap. CECLimburg ondersteunt de ouder(s) dan individueel bij het parallel ouderschap door de ouderidentiteit en verantwoordelijkheid van de ouder in de complexe context te versterken.

Kind en scheiding

CECLimburg ondersteunt kinderen in scheidingssituatie bij de verwerking van de scheiding. We sluiten daarbij aan bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. De visie van CECLimburg is dat het kinderen helpt een eigen positie in te nemen binnen de scheiding van hun ouders. Kinderen die te maken hebben met loyaliteitsconflicten hebben behoefte aan steun van een volwassene die hen verbindt met beide ouders. Een volwassene die hen aanmoedigt overzicht te krijgen en hen leert communiceren met hun ouders.

CECLimburg betrekt kinderen op een, bij hun leeftijd passende, manier bij de gezins-/systeem therapie. Indien nodig werken we individueel met het kind. Ook gaan we op zoek naar mogelijkheden om het kind met zijn ouders te verbinden in de nieuwe context, afgestemd op de behoeften in de ontwikkeling van het kind.

CECLimburg biedt maatwerk en ambulante hulpverlening.