Ons aanbod

Gezins-/Systeemtherapie Complexe Scheidingen

Gezins- / systeemtherapie Complexe Scheidingen

CECLimburg biedt gezins-/systeem therapie aan ouders en kinderen bij complexe opvoedvraagstukken, verstoorde communicatie en verstoorde ouder-kind relaties in relatie tot scheiding. Chronische conflicten tussen ouders die gescheiden zijn kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en ouders. Deze kunnen bij zowel ouders als kinderen de levenskwaliteit aantasten. Goed zorgdragen voor een veilige opvoedsituatie, waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, kan hierdoor belemmerd worden. Het gevolg is vaak dat er hevig ontregelde emotionele processen kunnen ontstaan die de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen onder druk zetten.

Onze hulp richt zich niet alleen op het kind en de ouders, maar op het hele gezinssysteem rondom en met het kind. Dit zijn naast ouders vaak ook stiefouders, familieleden en andere belangrijke mensen uit het netwerk. We ondersteunen ouders bij de ouderschapsreorganisatie en/of parallel ouderschap.

Wij betrekken kinderen op een, bij hun leeftijd passende, manier bij de gezins-/systeemtherapie. Indien nodig werken wij aanvullend individueel met het kind en gaan op zoek naar mogelijkheden om het kind met zijn ouders te verbinden in de nieuwe context, afgestemd op de behoeften in de ontwikkeling van het kind.

Wij vinden het belangrijk dat in iedere gezinssituatie maatwerk wordt geleverd.